25 Kasım 2013 Pazartesi

ETKİLİ İLETİŞİM YALNIZCA GÜZEL KONUŞABİLMEK Mİ?


          
          Çağlar öncesinden  beri İnsanların ortak noktalarından ve ihtiyaçlarından olmuş iletişim.İsmi zaman zaman değişik şekilde adlandırılmış olsa da, geçmişte de bugün de şüphesiz yarın da önemi ve kıymeti belli ki hiç değişmeyecek.
      Önce bir İnsan ile diğer bir İnsan arasında ,sonraki aşama da gruplar arasında,kuruluşlar arasında,toplumlar arasında olmak üzere çok değişik boyutlar içermektedir. Öte yandan gerek soysal,gerek ekonomik ,gerekse kültürel açıdan bugünün koşullarındaki yeri ve önemi ise hepimizin bildiği üzere  zirve yapmış durumda.
İletişim bu denli önemli hale gelmiş.Dolayısıyla bilgi çağı İnsanı ve bilgi çalışanlarının bu  gelişmelere paralel şekilde mutlaka bu konudaki becerilerini bir gözden geçirmeleri gerekiyor.
.Bireysel  olsun ekipler veya gruplar arası olsun ,ya da kurumlar kuruluşlar veya toplumlar arası işin her ölçeğinde durum aynı.Yani kişiler gibi grupların,ekiplerin,işletmelerin ve geniş toplulukların da bu konudaki becerilerini sürekli gözden geçirip geliştirme ihtiyaçları söz konusu.
Çünkü artık kazanımlar veya kayıplar tıpkı satranç oyunu marifetliliği ile iletişimdeki etkinlik ve etkililikler ile doğrudan ilgili ve ilintili.
Bununla birlikte iletişim genel başlıklar altında,Konuşma,Dinleme ile Okuma ve Yazma olmak üzere dört ana yöntemi bünyesinde bulunduruyor.
Çokça karşılaşılan bir husus ise iletişimin güzel,etkili konuşma ve hitabetten veya yalnızca empati  ve iknadan ibaret olduğu.Oysa iletişim öylesine geniş ve kapsamlı bir olgu ki,içinde her bir etkenin ayrı ayrı yeri ve tesiri,rolü var.Konuşmanın yanında daha da etkili dinleme var ki ,etkisi ve çarpan katsayısı  değeri diğerlerinin üçünden öte.Ne yazık ki bunun çoğumuz bilincinde ve farkında değiliz.Bu kadar güçlü bir etkiye sahip dinleme(gönülden hele bağ kurup kalp gözü ve iç sesi ile dinleyebilmek) tarafını genellikle ıskalıyor ve iletişimde istenilen düzeyi de böylelikle elde edemiyoruz.
Netice itibarıyla iletişim şart hem de etkili iletişim.Ayrıca iletişim kelimesi kadar,yazıldığı kadar bir yer kaplamıyor. Dedik ya, gücü ve tesiri çok yüksek ve önemli.İçinde okuma yazma ile konuşma ve dinlemesi  var.Konuşmanın sesi var sözü var hele bir de vücut dili var ki bunun etki oranı da  tıpkı dinleme gibi sesi de sözü de aşıyor .Etki bakımından dinlemenin ikiz kardeşi.Beden dili deyince de bizim söylediklerimizin  doğal olarak samimiyet ve tutarlılığı burada ön plana çıkıyor.Beden dilinde bizim imajımız var bir de .Yani ilk oluşturacağımız algının olabildiğince doğru kurulmasına hizmet edecek faktör.İmaj olarak da işin öz güven uyandıran tarafı, fiziki görünümümüz ve sosyal farkında lığımız bu çerçevede kendini gösteriyor.
Bir şifre tecrübe paylaşımı bu konuda ;Sevgi,samimiyet ve  güler yüz çok güçlü üç anahtar.
Paylaşmak Sevgidir,Berekettir.

Nedim İleri .    

17 Kasım 2013 Pazar

ZAMAN YÖNETİMİ İÇİN ÖNCE TOPLANTI YÖNETİMİ


Toplantı çalışma yaşamı içerisinde kuşkusuz çok yer tutan bir olgu olmakla beraber birçok durumda da en güçlü yönetim araçlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bir organizasyonda bazen tanışma amaçlı,bazen bir konuyu ve projeyi iyice anlaşılır kılmaya yönelik,bazen oluşan sorunlar için çözüm arayışına  yönelik bilgi ve görüş alış verişi,beyin fırtınası,sinerji için,bazen bir konuda ortak akıl veya yeni fikirlere zemin sağlamak maksatlı, çok genel olarak da yönetimsel koordinasyon sağlamak ,bazen genel durum değerlendirmesi ile sorun ve çözüm önerilerinin tespiti bakımından rutin kontrol enstrümanı olarak başvurulan bir genel yönetim aracı.
En çok da neredeyiz,nereye varmak istiyoruz,bunun için neleri,ne zaman,kimlerle ve  nasıl yapmalıyız ? Yani veri toplama ve bu verilerin analizinden bir enformasyon sağlayarak bu referanslar doğrultusunda da oluşan veya öngörülen risklere karşılık gerektiğinde  önlem,inisiyatif ve  yeni kararlar alma ve  hedeflere dönük süreçlerin etkin,etkili şekilde yönetilmesinde en önemli araçlardan diyebiliriz.
Hal böyle iken bir işletmenin veya bu işletme çarkının değişik aralık dişlilerinin işleyişinden sorumlu tüm iş görenlerin en önemli kaynaklarından biri de zaman ve dolayısıyla zaman yönetimi.
Bununla beraber kaynakların etkin ve verimli kullanılması ile zaman ,maliyet ve kalite döngüsünün olabildiğinde optimum yönetilmesi de en önemli yönetsel başarı anahtarı.
Netice olarak toplantı gereklidir.Ancak zaman aralığı belirsiz,gündem ve amacı tanımlanmamış,gerçek manada katılım ve katkı sağlamaktan uzak toplantılar ise, bir organizasyonun en önemli zaman hırsızı durumlar olarak karşımıza çıkmakta bunun görülememesi durumunda ise kaybedilen  yalnızca zaman olmayıp ne yazık ki idari işleyiş olacaktır.
Paylaşmak Sevgidir,Berekettir.  

Nedim İleri

11 Kasım 2013 Pazartesi

STRATEJİK YÖNETİM İÇİN AMAÇ KADAR ARAÇLAR DA GÜZEL OLMALI

                                                                                   
 
        Günümüz yönetim unsurları içinde tahta yerleşmiş bir kavram artık Strateji ve de  Stratejik Yönetim.Kelime ve taşıdığı anlam bakımından Yunanca Stratas (Geniş İnsan Topluluğu) ve Agy (Liderlik) birleşimi bir kavram olduğu anlaşılıyor.
            Bir işletme veya kuruluş için belirlenmiş olan kısa ,orta ve uzun vadeli bir amaç ve hedef uğrunda çıkılan yolculukta bu amaca erişmeye yönelik yol haritasının belirlenmesi.  ve Stratejik ve Taktik  boyutlarda ayrıntılar  öncelikle önem  arz ediyor. Dolayısıyla bu hedefe ve amaca  ulaşmak için kullanılacak  araçların belirlenmesi, izlenecek yol ve yöntemlerin seçimi,organizasyon içerisinde yapılacak iş ve görev paylaşımı kapsamında proseslerin belirlenmesi,süreç sahiplerine rol ve sorumluluklarının atanması.Faaliyetlerin tasarımı,nihai amaca dönük ortak vizyon ile misyon tayini, bütünsel çalışmaları kapsayacak tüm bu çalışmalar  sonucunda yol harita planın oluşturulması
            Bu adımların benimsenip karara bağlanması sonrasında ise kararlaştırılan bu adımların devreye alınarak uygulanması.Uygulamaların planlandığı şekilde gerçekleşmesini sağlamaya dönük ara kontrollerin ve  gerçekleşme performans ölçümlerin yapılması.Bu kontrol ve ölçümler sonucu elde edilecek verilerin sistemsel olarak analizi ile bu analiz raporlarının süreç sahibine sunulması.Süreç izleme ve değerlendirme çalışmalarının neticesinde oluşacak veya öngörülecek iyileştirme ve revize çalışmalarının gerçekleştirilmesi.
            Yol  üzerinde yürürken edinilen öğrenmelerin de desteği ile yeni genişletilmiş hedeflere doğru giden ortaklığı çok olan bir yolculuk bir anlamda Strateji ve Stratejik Yönetim.İşte önce ihtiyaç duyulan bir hedefe ulaşmanın yani sizi bu amaca ve hedefe ulaştırabilecek araçlar ile varışa yönlü  haritayı yani Stratejik Planı belirlemek birinci aşama.Bu planı uygulama ünitesi yani Stratejik Yönetim ise işin diğer önemli ikinci aşaması.İşlerin işleyişi aşamasında bir sorunla Karşılaşıldığında da bu durumun bu iki aşamanın hangi evresi kaynaklı olduğuna bakmamız gerekiyor doğru perspektif ve teşhis bu şekilde yani işin Stratejik tarafından mı yoksa Taktik Uygulama tarafından mı  aksaklık meydana geliyor?
            Bununla beraber öylesine önemli bir diğer husus var ki; işin her iki boyutunu da etkileyecek bir husus bu.Ne mi? Amaç ve hedef seçmek ve de iyi bir hedef ve amaç olmakla beraber bu hedefe ve amaca varmak ulaşmak tek başına başarı sayılabilir mi?Elbette ki Hayır.Çünkü bir amaca ulaşmak kadar o Amacı elde etmekte kullanılan Araç veya Araçların  da iyi ve doğru olması gerekmez mi? Örnek mi?Çok iyi cirosu bulunan bir işletmeye sahipsiniz ancak iş ahlakınız sorunlu ise bu gerçek manada bir başarı olarak görülebilir mi?
            Paylaşmak Sevgidir,Berekettir.
            Nedim İleri

3 Kasım 2013 Pazar

YETENEK YÖNETİMİ ASIL YETENEK


       Beceri ,yetenek ve yetkinlik.Bu cümlenin bütünüyle bugün gerek iş yaşamında gerekse diğer alanlarda çokça üzerinde durulduğu muhakkak.
Bu üç kelimenin her biri üzerinde ayrı durmak ve tek tek ele alıp değerlendirmek gerekiyor.Çünkü bu üçlü birbiriyle korelasyon ve koordinasyon olsun,biri diğerinin parçası,öbürü ötekinin alt yapısı,bileşeni.
Yetkinlik veya bir işte üstün başarılı olma,yüksek performans hali ise kuşku yok ki tüm seçmelerin ve tercihlerin değişmezi.Üstün performansta ayırt ve bunca önemli husus olan yetkinliğin ise kendi içinde çok genel başlıklar olarak ;bilgi,beceri ve tutum özelikleri bileşenlerinden oluştuğunu biliyoruz.
Ayrıca becerilerin yetenekten  tamamen ayrı vasıflar olmakla bir diğer yandan da yetenek oluşumunu sağlayan  olgular olduğunu bilmemiz gerekiyor.Mesela yeni bir yapılanma sürecinde meydana gelen teknoloji kullanımı, köklü mevzuat .değişiklikleri,bulunulan yer fiziki ortam veya  diğer sosyal-kültürel, demografik koşullar  veya diğer yönleriyle hızlı değişikliklere uyum bir yetenekse,bu dönemde kurulacak iletişimde başarılı bir trend sergilemek ise beceri hanesinde gözüküyor.
Yetenekten bahis açıldığında daha özgün durumlar,zeka(zihinsel,fiziksel,duygusal ve ruhsal) güçlü analiz, kuvvetli sezi,üstün muhakeme,yenilikçilik  ve yüksek coşku.Yani kısacası mevcut bir kapasite ve  olası mükemmel bir potansiyel hali.
İşin teorik tarafı  bu çerçevede anlaşılır ve özet olmakla biraz da pratikte durum ne?Şimdi  biraz da işin bu tarafına bakmakta çok fayda var.
Bir elmanın içinde bulunan çekirdek aynı zamanda bir meyve fidanı potansiyeli kuşkusuz.İyi de: bu çekirdek yani olası meyve fidanı bir kaya üzerine düşerse ne olur?  Yani bu potansiyel performansa dönüşebilir mi?
Ne yazık ki hayır.İşte yazının başlığı da burayı işaret ediyor.Yeteneği yönlendirmek,onda bulunan cevher ağırlığını çekebilmek,onu hazmedip,bu özgün potansiyelin kendini sergilemesine aracılık edebilmek, onunla uyumu yakalayıp üstün sinerjiyi ve performansı parlatmak. Bir diğer deyişle elbise süper bir model,marka ve tasarım harika. Herkes bunda hemfikir de bu elbisenin bu kadar iyi olduğunu sergileyebilmesi bakımından onu taşıyacak  uyumlulukta da bir vücut bu durumda gerekmez mi?.
İşte bir İnsan Kaynakları Yöneticisinde bulunması gereken en önemli yetkinliklerden biri Yetenek Yönlendirme,Yetenek Motivasyonu,Yeteneklerin İşletmede Kendilerini Gerçekleştirebileceklerine ve Yapmaktan Tutku Duyacakları İşle Buluştuklarına İnandığı,İşletmenin Hedefleriyle Yeteneklerin İhtiyaçlarının Buluşup Kesiştiği Bir Yetenek Yönetimi   Becerilerinin    Sergilenmesi ve dolayısıyla    Yetenek Yönetimi Yetkinliği. 
Paylaşmak Sevgidir,Berekettir.  
Nedim İleri